" Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. (Zsolt. 36,10)

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Így hiszünk

A konzervatív laestadianizmus dogmai alapja a Biblia és az evangélikus-lutheránus hit megvallása. Támaszkodunk arra a hitújítás (reformáció) meghatározó elvre, hogy a Biblia a legfőbb támasz a hittel és élettel kapcsolatos kérdésekben és mind más tanítást ezen az alapon meg kell vizsgálni. Luther Mártonnal együtt úgy értjük, hogy az ember egyedül hit által, egyedül kegyelem által és egyedül Krisztusért üdvözül.

A konzervatív laestadianizmusban igehirdetésekben és más tanításban lényeg a prédikáció Jézus megszabadító munkájáról. Ő a szenvedésével, halálával és feltámadásával megszabadította az embereket a bűn hatalma alól. A hit által az ember részesülhet ebben a megváltásban, de ha az ember nem hisz, nem méltó Istenhez. A hit akkor születik, amikor az ember meghallja és elfogadja Isten igéje szerinti tanítást. Ez mind Isten tevékenysége az emberben, egy része sem az ember maga érdeme vagy munkája. Gondoljunk mégis arra, hogy a bibliai tanítás szerint a hit hatással van az ember életére a szeretet cselekedeteiben és a Lélek gyümölcseiben.

Az evangélikus hitvallás szerint hisszük, hogy Krisztus munkája a világban a Szentlélek munkájaként folytatódik az Ő gyülekezetében. Jézus a tanítványainak adta a feladatot és a meghatalmazást az emberek bűneinek a megbocsátására. Hisszük, hogy ez a feladat és a meghatalmazás érinti minden Jézus követőjét, a hívő embereket, minden időben. Ezért missziói parancs szerint hirdetjük az evangéliumot, jó hírt Jézusról, minden embernek. Az evangélium lényege az ígéret a bűnbocsánatról, amit Jézus nevében és vérében hirdetünk. Aki hisz ebben, annak a bűnei Isten kegyelméből meg vannak bocsátva. Így az Isten megszabadítja az embert a Szentlélek által a gyülekezetében.  

A lényegi hitfelfogásunk

A HIT Isten ajándéka, ami Krisztus megváltó munkáján alapszik. Isten nagy kegyelmében ezt az ajándékot minden születendő gyermeknek megadja. A gyermek hisz és ő ezért méltó Istenhez, ha nem is értene semmit. A hit kihal, ha ezt nem gondozzák Isten gyülekezetének a közösségében. Aki elvesztette a hitét, annak meg kell térnie, hogy visszatérjen Istenhez, azaz Isten gyermeke legyen.

KERESZTSÉG a jó lelkiismeret szövetsége Istennel. A keresztségben egy hívő embert, gyermeket vagy felnőttet, az Isten gyülekezetének a gondozásába veszik. A keresztség meghívja és kötelezi a megkeresztelt embert hívőként élni a gyülekezet közösségében, és meghívja és kötelezi a szülőket és a keresztszülőket, hogy tanítsanak meg neki mindent, amit Jézus parancsolta tanítani.

MEGTÉRÉS a lelki változás. A megtérésben a bűnbánó ember kéri a bűnbocsánatot és hisz az evangéliumban, azaz a bűnbocsánatban, amikor egy hívő ember ezt hirdeti. A megtérésben a lényeg, hogy a bűnbánó hittel elfogadja a neki hirdetett bűnbocsátást.  Az igazi megbocsátó az Isten, aki emberen keresztül működik és így megszabadítja a bűnbánót. A megtéréshez tartozik a bűnről való lemondás.

ÚRVACSORA egy emlékvacsora, amit Jézus állított fel. Luther tanítása szerint az úrvacsorára hívő szívvel kell lépni és ennek a szándéka a hit megerősítése. Fontos az, hogy az Úrvacsorát ünneplő hiszi, hogy a kenyér és a bor Krisztus teste és vére. Úrvacsorához járulni lényeges a hit gondozásában.

KÜZDELEM egy tartós elem a hívő ember életében. A küzdelem azt jelenti, hogy a hívő törekszik kikerülni mindent, ami messzebb vezethet Istentől  és így veszélyeztetheti a hitét. Ehhez tartozik, hogy gondozzuk a hitet Isten igéjének a hallásával, Úrvacsorával, keresztények közösségével, bűneink megbocsátásával és gyónással. A küzdelem nem a keresztény ember saját tevékenysége, hanem Isten hozza létre bennünk az akaratot a küzdéshez és adja az erőt ehhez.

BOCSÁNATOT KÉRNI ÉS ADNI egy lényeges része a hívő ember életének. A hit vezet minket ahhoz, hogy bocsánatot kérjünk mindig, amikor vétkezünk Isten akarata vagy más emberek ellen, és vezet ahhoz, hogy megbocsássunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. A megbocsátás nemcsak az emberek közötti kibékülés, hanem úgy hisszük, hogy ekkor Isten is megbocsátja a vétkeinket.

A GYÓNÁS azt jelenti, hogy a hívő ember megvallja a bűneit a gyóntatónak, azaz valaki  megbízható hívőnek, aki bűnbocsánatot hirdet mint Isten meghatalmazottja. A gyónás önkéntes és bizalmas dolog. Ennek a lényeges része az akarat, hogy megváljunk a bűneinktől.  A gyóntatónak nem szabad elmondania senkinek azokat a dolgokat, amiket hallott a gyónásban. De egy bűncselekmény esetén a gyóntatónak biztosítani kell, hogy a eljusson a hatósági szervekhez.

KRISZTUS GYÜLEKEZETE egy szentlélek által gyűjtött hívő emberek közössége ezen a világon. A gyülekezetben a hívők élő kapcsolatban vannak Krisztussal és egymással. A gyülekezet nem elsősorban formális közösség hanem ennek a tagjait személyes hitük a szívükben köti össze őket. A formális közösség azáltal keletkezik, hogy a gyülekezetnek a tagjai ugyabban hisznek.

ISTEN ORSZÁGÁNAK két része van. Az egyik a küzdő gyülekezet ezen a világon és a másik az örvendező gyülekezet a mennyben. Mindenki, aki ezen a világon végig megmarad a küzdő gyülekezet közösségében, egyszer be fog jutni az örvendező gyülekezetbe.