" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Gammallaestadianism

Gammallestadianismen år en av väckelserörelserna i Finlands kyrka. Gammallestadianerna är kyrkans medlemmar och deltar i verksamheten såväl i lokalförsamlingar såsom i hela kyrkan.

Gammallestadianismen har sprit sig också utanför Finlands gränser. Rörelsen har regelbunden verksamhet i 19 länder. De viktigaste verksamhetsformerna är möten, söndagsskolor, dagscirklar och bibelklasser. Det centrala innehållet i dem år att läsa och förklara Bibeln, böner samt Sions sånger och psalmer.

För att organisera sin verksamhet, gammallestadianerna har grundat på många orter fridsföreningar, vars tillställningar är öppna för alla. I Finland fungerar 178 fredsföreningar, som har tillsammans omkring 35 000 medlemmar. Fridsföreningarnas centralorganisation är Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK), Fridsföreningarnas centralförening i Finland, som stöder fridsföreningarnas verksamhet, gör missionsarbete, organiserar läger och publicerar tidningar, böcker och inspelningar. På dessa SRK:s hemsidor kan du bli bekant med SRK:s och fridsföreningarnas verksamhet.

Gammallestadianisternas uppfattningar om tron grundar sig på Bibeln. Vi tänker att Bibeln är Guds ord och att Gud har där uppenbarat allt som människan bör veta, för att bli frälst från syndens makt, kunde leva i gemenskap med Gud och skulle få det eviga livet. För gammallestanianerna år Bibeln den högsta regeln i tron och i livet.

Gammallestanianerna lever som en del av samhället, men vill hålla fast vid Bibelns läror och traditionella kristliga värden och leva enligt dem. Vi förhåller oss positivt till samhällets utveckling och förändringar, för så vitt de inte står i strid med tron och det goda samvetet. Vi värderar samvetsgrannhet och ansvarighet samt vill delta aktivt i byggandet av samhället.